Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Dom Pomocy Spolecznej w Łochyńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, załączniki w formie skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Baranowska.
 • E-mail: sekretariat@lochynsko.naszdps.pl
 • Telefon: (44) 615-80-13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Łochyńsku
 • Adres: Łochyńsko 75A, 97-340 Rozprza
 • E-mail: m.herman.dyrektor@lochynsko.naszdps.pl
 • Telefon: (44) 615-80-13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Dom Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Łochyńsku. Wieś położona jest w odległości 2 kilometrów od Rozprzy w kierunku Lubienia. Do Domu Pomocy można dojechać busem jadącym do miejscowości Trzepnica lub Adamów. Przystanek znajduje się przy drodze głównej 300 metrów od wejścia do obiektu.

Wejście na teren Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku odbywa się przez bramę główną położoną przy drodze asfaltowej w kierunku Bagno.

Częścią mieszkalną DPS w Łochyńsku są dwa obiekty.

Pawilon nr 1 dwukondygnacyjny znajduje się po prawej stronie od bramy głównej w odległości 100 metrów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Do wejścia głównego z przodu budynku prowadzą schody.  Wejście boczne z prawej strony budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek posiada szerokie drzwi wjazdowe.

Korytarze wyposażone są w poręcze. W korytarzu różnice między poziomami podłogi korygują platformy podjazdowe.

W ciągach komunikacyjnych zamontowany jest monitoring wizyjny.

W budynku znajduje się winda osobowa przystosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda wyposażona jest w lektora i wyświetlacz informacyjny. Drzwi windy otwierają i zamykają się automatycznie.

Łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 Budynek wyposażony jest w system p.poż, przyzywowo – alarmowy, oświetlenie ewakuacyjne i oznaczenie dróg ewakuacyjnych.

Pawilon nr 2 jednokondygnacyjny znajduje się po lewej stronie  w odległości 50 metrów od wejścia.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Do wejścia głównego z przodu budynku prowadzą schody.

Wejście boczne z lewej strony budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek posiada szerokie drzwi wjazdowe.

Korytarze wyposażone są w poręcze.

W budynku znajduje się winda osobowa przystosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda wyposażona jest w wyświetlacz informacyjny oraz drzwi otwierające i zamykające się automatycznie.

Łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze.

Budynek wyposażony jest w system p.poż, przyzywowo – alarmowy, oświetlenie ewakuacyjne i oznaczenie dróg ewakuacyjnych.

Budynek administracyjny dwupoziomowy znajduje się na wprost wejścia na teren Domu. Na parterze znajdują się pomieszczenia pracowników socjalnych i sala rehabilitacji (wejście od lewej strony budynku). Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze (wejście po prawej stronie budynku). Budynek nie posiada windy i platformy przyschodowej.

Pomieszczenia terapii zajęciowej znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego na teren Domu w ciągu budynków technicznych. Do terapii prowadzą dwa wejścia.

Na terenie Domu znajdują się budynki pomocnicze. Kuchnia przy

Pawilonie I oraz pralnia przy terapii zajęciowej.

Kompleks budynków stanowią również obiekty techniczne hydrofornia, dwie kotłownie, oczyszczalnia ścieków, studnia głębinowa oraz instalacja fotowoltaiczna.

Dom posiada monitoring zewnętrzny. W budynkach nie ma oznaczeń  w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych  i słabowidzących. Do budynków Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Dom nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online oraz pętli indukcyjnej.

Ciągi komunikacyjne częściowo wyremontowane pomiędzy budynkami wykonane są z płyt chodnikowych kostki brukowej oraz asfaltu.

Dom posiada miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na terene placówki.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny