Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Dom Pomocy Spolecznej w Łochyńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, załączniki w formie skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Baranowska.
 • E-mail: sekretariat@lochynsko.naszdps.pl
 • Telefon: (44) 615-80-13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Łochyńsku
 • Adres: Łochyńsko 75A, 97-340 Rozprza
 • E-mail: m.herman.dyrektor@lochynsko.naszdps.pl
 • Telefon: (44) 615-80-13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku usytuowane są: dwa pawilony mieszkalne - Pawilon nr I i Pawilon nr II, budynek administracyjny (w którym na parterze znajduje się: sala rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenia biurowe pracowników socjalnych, na piętrze są pokoje administracji), budynek portierni, budynki gospodarcze w których znajdują się m.in.: pomieszczenia terapii zajęciowej. Częścią mieszkalną DPS w Łochyńsku są dwa obiekty: Pawilon nr I - dwukondygnacyjny i Pawilon nr II - jednokondygnacyjny. Budynki wyposażone są w podjazdy dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi wjazdowe, łazienki dla osób niepełnosprawnych, poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych oraz 2 windy osobowe przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w których zainstalowany jest lektor. Windy posiadają wyświetlacz informujący o położeniu jej w danym momencie oraz drzwi otwierające i zamykające się automatycznie. Dom posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oznaczenie dróg ewakuacyjnych i system p.poż. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynków Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest możliwość wstępu z psem asystującym. Dom nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online oraz pętli indukcyjnej. Dom nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny