Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Zasady przyjęć i odpłatności

INFORMACJA O WARUNKACH PRZYJĘCIA DO DPS W ŁOCHYŃSKU

 

1. Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej stałej, całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym, której w życiu codziennym  nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki.
2. Osoba ta lub jej opiekun prawny składa wniosek (podanie) o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, za pośrednictwem pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty: badania lekarskie, zaświadczenie  o dochodach rodziny, zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające, iż dana osoba wymaga stałej opieki oraz inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
4. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje kierującą do Domu Pomocy Społecznej. Następnie jest ona przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, który rozpoczyna procedurę umieszczenia osoby w DPS w Łochyńsku.
5. Opublikowany na 2021 rok (ustalony na podstawie roku ubiegłego) koszt utrzymania  mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku wynosi od 1 marca 4 490,00 zł.
6. Mieszkaniec ponosi koszt w wysokości 70% własnego dochodu, pozostałe 30% pozostaje  w dyspozycji mieszkańca.
7. Jeżeli 70% dochodu mieszkańca jest niższe niż ustalony przez DPS koszt utrzymania, to różnicę dopłacają: współmałżonek lub dzieci, a jeżeli dochody osób zobowiązanych do pokrywania należności są zbyt niskie lub osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS  nie ma bliskiej rodziny obowiązek ten przechodzi na gminę,  która kieruje osobę do DPS.

UWAGA! Rodzina mieszkańca nie ponosi opłat, gdy kwota dochodu netto pozostająca po wniesieniu opłaty jest niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie, tj. 300% kwoty 528,00 zł, co stanowi 1584,00 zł na osobę lub dla osoby samotnie gospodarującej, tj. 300% kwoty 701,00 zł co stanowi 2103,00 zł.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu mogą uzyskać dodatkowe informacje  u pracowników socjalnych - nr tel. 44/615 – 80 - 13

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny